דמי רישום ושכר לימוד תש"ף

טרם הגיע חוזר שכ"ל עדכני לתשפ"א

 

 

דמי רישום, שכר לימוד

 

1.  שכר הלימוד במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה – תש"ף

גובה שכר הלימוד במוסדות האקדמיים להכשרת מורים, החל משנת הלימודים תשס"ג ואילך, הוא בהתאם להמלצות ועדת השופט וינוגרד, שהמלצותיה אושרו על ידי הממשלה, וגובה ההפחתה בשכר הלימוד נקבע על ידה.

לימודים לתואר ראשון ולתעודת הוראה מחייבים תשלום מלא עבור ארבע שנות לימוד.

 

1.1   גובה שכר הלימוד ללא הפחתה

שכר הלימוד המלא ללא הפחתה בשנת הלימודים תש"ף יעמוד על 13,863 ₪.

גובה שכר הלימוד הסופי לתש"ף יתבסס על מדד מחירים לצרכן שהתפרסם ב- 15.8.2019. הוא יעודכן במהלך שנת הלימודים תש"ף ולא יפחת ממנו.

1.2   גובה שכר הלימוד לאחר הפחתה (הנחת שיפוי)

שכר הלימוד ללומדת לקראת תואר ראשון (B.Ed.) בשנת הלימודים תש"ף יופחת (רק לסטודנטיות הזכאיות לכך, כאמור להלן) בהתאם להחלטת הממשלה. סכום ההפחתה הסופי ייקבע על ידי משרד החינוך (סכום ההפחתה בתש"ף– 3,604 ₪) .

1.3   סטודנטיות הזכאיות לשכר לימוד מופחת (בכפוף לדרישות המפורטות בחוזר המשרד בעניין היקף לימודים וכדומה) למעט מי שנכלל בסעיף 1.4:

  • סטודנטיות סדירות הלומדות לתואר ראשון B.Ed..

     1.4      סטודנט/יות החייבות בתשלום שכר לימוד מלא ואינן זכאיות להפחתה

              -    סטודנט/יות סדירות המקבלות מימון חלקי או מלא במסגרת הסכמי שכר בין עובדים ומעסיקים או במסגרת רשות מקומית, משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, ביטוח לאומי וכו'.

              -    סטודנט/יות סדירות הלומדות לתעודת הוראה בלבד, כגון:

           *  סטודנט/יות במסלול ההכשרה הלא אקדמית.

           *  סטודנט/יות אקדמיות בתכנית הסבה להוראה.

              -    סטודנט/יות המשלבות לימודים אקדמיים באוניברסיטה תוך לימודי הכשרה להוראה במכללה.

              -    סטודנט/יות אזרחיות חו"ל.

              -    מורות בפועל הלומדות לימודי המשך לתואר ראשון.

1.5      הצהרת הסטודנט/ית

סטודנט/ית תהיה זכאי/ת להפחתה בשכר הלימוד השנתי, לאחר שתצהיר בכתב על כך שאינה נכללת בקבוצות הסטודנטים בסעיפים המפורטים לעיל, שעליהן לא חלה ההפחתה. תצהיר הסטודנטית יישמר בתיקה האישי.

 

2.  רכיבי שכר הלימוד המוסדי

2.1      בחישוב גובה שכר הלימוד המוסדי כלולים רכיבי הוצאות המוסד הבאים (ככל שהם רלוונטיים):

צורכי משרד, חומרי לימוד, הוצאות אחזקה, שירותי ניקיון, שכירות, פעילות תרבותית, שכר עובדי מינהל, ביטוח תכולה ומבנים שבמסגרת חברת הביטוח "ענבל" או במסגרת חברת ביטוח אחרת, לימודי העשרה, כניסה לאתרים לימודיים כולל מוזאונים, שירותי תרגול מחשוב בסיסיים, הנפקת אישורי לימודים, הנפקת גיליון ציונים שנתי אחד ללומד, והנפקת תעודת הוראה לבוגר ותעודת תואר אקדמי.

2.2      דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ייגבו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי על יסוד רשימות שמיות שיועברו על ידי המוסדות להכשרה למוסד לביטוח לאומי.

 

3.  גביות מיוחדות

נוסף על שכר הלימוד המוסדי יוטלו על הלומדת גם התשלומים שלהלן:

-    דמי הרשמה.

-    דמי מנוי בשימוש ברשת האינטרנט המכללתית הכוללת גם דואר אלקטרוני ושירות מסרונים.

-    שירותי ספרייה ממוחשבים, הוצאות מאגרי מידע.

-    קורסי יסוד באנגלית.

-    קורסי יסוד בלשון.

-    חברות באגודת הסטודנטיות.

-    ביטוח תאונות אישיות.

-    דמי רישום להסעות מאורגנות על ידי המכללה (אם הלומדת משתמשת בהסעות).

-    לינה וארוחות בסיורים.

-    שמירה מוסדית.

-    שכר דירה למעונות (לגרות בהם).

-    סיורים בהתמחות לימודי ארץ ישראל או היסטוריה, שנים א–ד.

-    סטודנטית בשנה ד תשלם על פי הנקוב בגזברות.

-    סטודנטית בתכנית להסבת אקדמאים תשלם על פי הנקוב בכתב ההתחייבות.

-    סטודנטית המרחיבה את לימודיה לתעודה נוספת – 5000 ₪ .

 

4.  שכר הלימוד למורות בפועל

-    שכר הלימוד לעובדת הוראה בשנת שבתון הלומדת במכללה בכל מסגרת לימוד, הוא 13,863 ש"ח (כפוף להודעת משרד החינוך וצמוד למדד שיפורסם ב-15.8.2019), בהתאם להיקף לימודיה בפועל ובמילוי טופס הרשאה לחיוב של הקרן שאליה היא שייכת.

-    עובדת הוראה בשנת שבתון תחויב בשכר לימוד מלא אם סה"כ היקף לימודיה במכללה הוא 16 ש"ש. על תכנית לימודים מעל 16 ש"ש באותה מכללה לא ייגבה שכר לימוד נוסף.

חיוב שכר הלימוד ייעשה על פי חלקיות 1/16 בכפולת שכר הלימוד המלא.

 

5.  פיצול שנות לימוד לסדירות

לומדת סדירה המפצלת שנת לימודים (א–ג) לשתי שנים, תחויב בתוספת של 25% בשנת הפיצול. סה"כ תחויב ב- 125% שכר לימוד לשנת הלימודים המפוצלת.

 

6.  שכר לימוד לבוגרת אוניברסיטה

     6.1      בוגרת אוניברסיטה בעלת תואר אקדמי הלומדת לתעודת הוראה בלבד – הסבה להוראה, תחויב בהתאם למספר השעות שאותן היא נדרשת לקבלת התעודה בחלקיות 24 (ש"ש).

 

7.  שכר לימוד לסדנת התמחות

     7.1     מתמחה בשנה ד או מתמחה שאינה בעלת תעודת הוראה ותואר, הלומדת סדנת התמחות שלא במוסד שבו היא הוכשרה להוראה, תשלם שכר לימוד שנתי בגובה של 2/24 משכר הלימוד.

     7.2     מתמחה בעלת תעודת הוראה ותואר, המשתתפת בסדנת התמחות לאחר שנה ד, תשלם 2/24 משכר לימוד.

 

8. שכר לימוד לסטודנטית שלא השלימה לימודיה

     סטודנטית שלא השלימה לימודיה בארבע שנים תחוייב בשכר לימוד בחלקיות 24

     לכל שנת השלמה

 

9.  הצמדת שכר הלימוד למדד הכללי

9.1      בסיס החישוב להפרשי הצמדה הוא המדד הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

9.2      כדי לפשט את הליכי הגבייה ושיטות החישוב, יום התשלום החודשי הוא היום ה-16 בכל חודש בלוח הלועזי.

9.3      אין לגרור את התשלומים של הפרשי ההצמדה לחודשי התשלום הבאים.

9.4      חישוב ההצמדה יחול על התשלומים שלא ייפרעו ועל היתרות לתשלום.

9.5      תשלומים באמצעות המחאות דחויות, תשלומים באשראי וכו' אינם פוטרים את הלומדת מחובת תשלום הפרשי הצמדה.

9.6      המכללה אינה יכולה לפטור את הלומדות מחובת תשלום הצמדה.

9.7     למכללה יש "היתר עסקה".

9.8     שכר הלימוד לא יופחת ממדד המחירים לצרכן שיתפרסם ב-15.8 בכל שנה.

 

10. כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד, הפרשי הצמדה וקנס פיגורים

10.1   חובה על כל לומדת לחתום על כתב התחייבות שייקבע בו הסכום הבסיסי של שכר הלימוד ואופן חישוב ההצמדה למדד שלפיו יחושבו תוספות הפרשי ההצמדה.

10.2   בכתב ההתחייבות תצוין דרך התשלומים שהוחלט עליה בהנהלת המכללה.

          כן יצוינו התשלומים המיוחדים שהלומדת חייבת בהם לפי סעיף 3.

10.3   כל לומדת תחתום על כתב התחייבות במקור ובהעתק. ההעתק יישמר בתיקה האישי.

10.4   לומדת תתחיל את לימודיה במכללה רק לאחר שחתמה על כתב התחייבות.

10.5   לומדת שאינה עומדת בהסדר התשלומים שקיבלה על עצמה, לימודיה יופסקו לאחר אזהרה בכתב.

10.6   לומדת במסלול אקדמי הזכאית להפחתה בשכר לימוד, תחתום על כך שידוע לה שאם תבוטל ההפחתה כולה או מקצתה תתחייב להשלים את התשלום החסר.

10.7   על הלומדת המפגרת בתשלומיה על פי מועדי התשלומים המפורטים בכתב ההתחייבות יוטל קנס פיגורים בגובה 0.1% לשבוע. בחישוב ריבית פיגורים (על פי "היתר עסקה") יש לכלול גם את תשלומי הפרשי ההצמדה.

10.8   לומדת תהיה רשאית לגשת לבחינות רק לאחר שפרעה את כל חובותיה הכספיים.

10.9   המחאה או הוראת קבע שלא יכובדו על ידי הבנק יחויבו בעמלת החזר.

10.10  הוראות אלו חלות על כל הלומדות לסוגיהן.

 

11. החזרי תשלומים בשל הפסקת לימודים

11.1   בהפסקת לימודים או חלקם על ידי הסטודנטית או על ידי המכללה – חישוב ההחזרים ייעשה על בסיס שכר לימוד מלא (ללא הפחתה).

          כל ההחזרים יהיו צמודים למדד.

11.2   חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעת הלומדת בכתב בלבד על הפסקת לימודיה או על הודעת המכללה בכתב בלבד ללומדת על הפסקת לימודיה, בהתאם לתאריך מסירת ההודעה למכללה. תאריך זה הוא הקובע לחישוב החזר שכר לימוד. אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

          סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם לא יופיע ללימודים.

11.3   דמי ההרשמה ששולמו על ידי הלומדת לא יוחזרו לה בכל מקרה.

11.4   אם הופסקו הלימודים ביזמת הסטודנטית בין יום תחילת הלימודים בפועל במכללה ועד ליום 15.5.19 ועד בכלל, יוחזר לה שכר הלימוד ששולם, בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.

11.5   אם הופסקו הלימודים ביזמת המכללה, הסטודנטית תחויב בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיה בפועל.

11.6   ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני תחילת הלימודים בפועל במכללה, יזכה את הנרשמת בהחזר מלוא המקדמה למלוא שכר הלימוד, אם שולם.

11.7   הודעה על הפסקת לימודים שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, תזכה את הלומדת בהחזר מחצית מהמקדמה ששולמה (אם שולם סכום נוסף מעבר למקדמה, הוא יוחזר במלואו).

 

12. אם יש סתירה כלשהי בין הכתוב במידעון לכתוב בכתב ההתחייבות, כתב ההתחייבות

      הוא הקובע.